ЕПЦГ објавила јавни позив за продају акција

Foto: RTCG

Електропривреда (ЕПЦГ) је објавила јавни позив за продају пакета сопствених акција у блок трансакцији

Из ЕПЦГ је саопштено да је предмет јавног позива продаја 11.813.238 сопствених акција у блок трансакцији.

Наводи се да је минимална цијена 8,63 еура по акцији (инвестициона цијена по Елаборату о процијени вриједности акција).

У јавном позиву наводи се да ће се одабир најповољније понуде спровести путем надметања са потенцијалним купцима које узму учешће по условима из јавног позива.

Право да учествују на надметању имају енергетске компаније инсталисаних капацитета најмање хиљаду МW или са основним капиталом најмање 500 милиона еура или Инвестициони фондови који се котирају на организованом тржишту капитала, имају позитиван финансијски резултат у посљедње три године, капитал од најмање милијарду еура, и улагање у енергетски сектор минимално 100 милиона у задњих пет година.

„Понуђач је у обавези да уз пријаву достави оригиналну банкарску гаранцију, безусловно „без приговора“ и наплатива на први позив са роком важења минимум 60 дана од дана отварања понуде на износ од пет одсто инвестиционе вриједности сопствених акција из тачке 2 јавног позива“, пише у јавном позиву.

Како се наводи, у случају да изабрани кандидат одустане од потписивање уговора о куповини акција, ЕПЦГ ће изабраном кандидату исту активирати.

У јавном позиву пише да у поступку надметања може да учествује само привредни субјекат који није правоснажно осуђиван и чији извршни директор није правоснажно осуђиван за неко од кривичних дјела са обиљежјима криминалног удруживања, стварања криминалне организације, давање мита, примање мита, давање мита у привредном пословању, примање мита у привредном пословању, утаја пореза и доприноса.

У поступку надметања може да учествује само привредни субјекат који није правоснажно осуђиван и чији извршни директор није правоснажно осуђиван за неко од кривичних дјела са обиљежјима преваре, тероризма, финансирања тероризма, терористичког удруживања, учестовања у страним оружаним формацијама, прања новца, трговине људима, трговине малољетним особама ради усвојења, заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.

То се, како се додаје у позиву, доказује на основу увјерења или потврде надлежног органа издатог на основу казнене евиденције, у складу са прописима државе у којој привредни субјекат има сједиште, односно у којој овлашћено лице/а тог привредног субјекта има пребивалиште.

Како се наводи, у поступку надметања може да учествује само привредни субјекат који је измирио све доспјеле обавезе по основу пореза и доприноса у складу са важећим законским прописима државе у којој привредни субјекат има сједиште.

„Вредновање понуда извршиће се по критеријуму: највећа понуђена цијена по акцији – 100 бодова. Ако се утврди да два или више понуђача имају исти број бодова, најповољнијим понуђачем ће се сматрати понуђач чија је понуда стигла прва у времену“, пише у јавном позиву.

Како се додаје, испуњеност услова са јавног позива за продају пакета сопствених акција у блок трансакцији оцјењиваће се након пријема и отварања понуда.

Наводи се да ће неблаговремене понуде, као и оне уз које нијесу приложени тражени докази (неуредна понуда), бити одбачене, неће се разматрати у поступку избора понуда и биће враћене понуђачу.

„Комисија за избор специфичног купца у поступку отуђења сопствених акција задржава право да измјени, промијени или поништи јавни позив у било које вријеме“, пише у позиву.

Како се наводи, у случају одустајања прворангираног-бољерангираног понуђача од своје понуде, ЕПЦГ ће прихватити да са сљедећим рангираним понуђачем закључи уговор.

Јавно отварање, којем могу присуствовати сви понуђачи или њихови овлашћени представници, одржаће се 1. августа у десет сати у Никшићу.

Како се додаје, сви учесници на тендеру треба да доставе Комисији своје адресе и е-мил за пријем поште, у сврху пријема информација и кореспонденције у вези јавног позива.

Наводи се да ће одлуку о избору стратешког купца донијети Скупштина акционара компаније, на основу предлога Комисије која је спровела поступак продаје.

„У случају одустанка од закључења уговора о куповини акција подносиоци понуда, ни било које правно нити физичко лице неће имати право да захтијевају било какву накнаду штете и трошкова насталих као директна или индиректна посљедица учешћа на јавном позиву“, додаје се у позиву.

Извор: Мина

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest